Lautakuntatyö

Talousarviokokous 26.9.2012

Sosiaali- ja terveyslautakunta piti keskiviikkona 26.9 talousarviokokouksensa. Toimiala on joutunut valmistelemaan talousarvionsa tiukkaan 0,5% verokorotuksen sisältävään talousraamiin.

Virkamiesvalmistelu on ollut perusteellista ja lautakunnille on tuotu selvästi esille mistä palveluista päättäjät joutuvat keskustelemaan tiukassa taloustilanteessa. Tiukassa taloustilanteessa joudumme tekemään valintoja. Kaikkein hiljaisemmilta, niiltä jotka eivät pidä suurta ääntä tarpeistaan, ei tule karsia. Resursseja tulee keskittää ennaltaehkäiseviin palveluihin, erityisesti lapsille ja nuorille. Omaishoitajat, veteraanit, terveyskeskuksen hoidettavat eivät ole tällä talousarviokierrokselle säästöjen kohteita.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esityksestäni, ettei veteraanien avustus- ja kuntoutusmäärärahoja poisteta. Lisäksi omaishoidon tuessa säilyy Tuusulan kunnan nykyinen palvelutaso, eli tukea ei karsita.

Lisäksi esitin, että perhetyön määräaikainen perhetyöntekijä lisätään vuodelle 2013. Terveyskeskuksen paikkoja ei tulla karsimaan vuonna 2013.

Uusia palvelunavauksia Tuusulassa on ensi vuonna Riihikallion palvelukeskus ja perheoikeudellinen yksikkö.

Lautakunnan esitykset kunnanhallituksen sosiaali- ja terveystoimen tarpeista on tarkoin harkitut ja todellisia. Esitykset mahtuvat kunnallisveron noin 0,75% korotuksen raamiin, muiden toimialojen tärkeiden tarpeiden kanssa. Näitä ovat mm. avustukset yhdistyksille ja kulttuurille, Mesta –nuorisotalo, koulun luokkakoot ja kieliopetus. Toivon, että muidenkin lautakuntien talousarvioesitykset ovat huolella harkittuja ja mahtuvat maltilliseen veronkorotus raamiin.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.2.2009

Lautakunnassa käsiteltiin vuoden 2008 toimintakertomusta. Paljon hyviä juttuja on saatu aikaiseksi viime vuonna toimialalla. Itseäni yllätti kuitenkin että yhteensä sosiaali- ja terveystoimi on ylittänyt budjetin 3 miljoonalla eurolla! Osa syynä on ollut, että viime vuosina on terveys- ja sosiaalilautakuntien budjetteja tehty alajäämäisiksi. Mutta varmasti on myös edellisen lautakunnan katsottava peiliin, että oliko ylitys lautakunnan tietoisesti tekemä vai tahallinen. Toki kaikki lakisääteiset tehtävät on tietenkin hoidettu. Tähän varmasti palataan vielä valtuustossa ja tarkastuslautakunnan raportissa.

Ensi vuodelle lautakunnalla on haaste miten lautakunta pysyisi budjetissa. Lautakunta on saanut perinnöksi edelliseltä lautakunnalta alibudjetoidun talousarvion. Samalla kunnan tulorahoitus, tontin myyntitulot ja yhteisöverot tulevat laskemaan. Lautakunta joutunee kevään aikana tekemään päätöksiä, joilla varmistetaan että lautakunta pysyy valtuuston asettamassa budjetissa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta aloitti toimintansa

Lautakunta kokoontui keskiviikkona 4.2 ensimmäisen kerran. Lautakunta kävi tutustumiskäynnillä Tuuskodossa. Itselleni jäi ensimmäisestä kokouksesta oikein hyvä mieli. Meillä on lautakunta jossa on paljon kokemusta ja osaamista. Minusta lautakunnasta välittyi aito halu olla vaikuttamassa Tuusulalaisten hyvinvointiin ja ratkaista tulevaisuuden haasteet sosiaali- ja terveystoimessa.

Lautakunta ensimmäisessä varsinaisessa kokouksessaan 11.2 päättää vuoden 2009 käyttösuunnitelmasta ja muista "juoksevista asioista".

Lehdissä on jo ennen uuden lautakunnan valitsemista kirjoiteltu suunnitelmasta siirtää vanhuksia terveyskeskuksesta Tuuskotoon. Lautakunta tulee 11. maaliskuuta kokouksessaan tekemään päätöksen rakennemuutoksesta, jossa terveyskeskuksen osastojen toimintaa profiloidaan ja Tuuskodon osaston jakoa muutetaan. Samalla Tuuskotoon tehtäisiin vanhoista isoista toimistotiloista muutama uusi potilashuone. Järjestelyllä saataisiin Tuuskotoon siirrettyä parikymmentä vanhusta terveyskeskuksesta. Lautakunta on perehtynyt tähän asiaan tutustumiskäynnillä vanhainkodissa 4.2. Lisäksi olen ollut yhteydessä perustettavaan Tuuskodon omaisten yhdistykseen, ja kuunnellut heidän näkemyksiään asiasta.
Tässä asiassa on julkisuudessa liikkunut väärää tietoa, ja keskustelua on tahallisesti viety väärään suuntaan. Lautakunta tulee perehtymään tähän asiaan perusteellisesti ja päätökset tehdään huolehtien ennen kaikkea vanhusten hyvinvoinnista.


 

Sosiaali- ja Terveyslautakunta 13.3.2009
Vanhusten pitkäaikaishoitoa ja Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen Tuusulassa tulevaisuudessa

Lautakunta käsitteli kokouksessaan kahta merkittävää asiaa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä. Tämän vuoden alussa on kuntalaisia ja Tuuskodon omaisia keskusteluttanut suunnitelma, jossa terveyskeskuksen vuodeosastolta siirretään reilu 20 vanhusta Tuuskotoon.
Terveyskeskuksen osastot ovat olleet kovin täynnä viime vuoden lopulla ja tämän vuoden alussa. Jotta hoitoketjut toimisivat joustavasti ja tehokkaasti tulisi terveyskeskuksen vuodeosastolla olla koko ajan mahdollisuus ottaa erikoissairaanhoidosta vastaan sieltä kotiutettavia potilaita. On syntynyt tarve siirtää potilaita terveyskeskuksesta muualle.
Terveyskeskus ei voi olla vanhuksen pitkäaikaishoidon paikka. Terveyskeskuksessa vanhukset makaavat 2-4 hengen huoneissa. Tuuskoto pystyy palvelemaan vanhuksen tarpeita paremmin kuin terveyskeskus. Tuuskodossa vanhukset asuvat yhden hengen huoneissa ja heille pystytään järjestämään kuntouttavaa toimintaa. Näin ollen on tarkoituksen mukaista siirtää terveyskeskuksesta ne vanhukset Tuuskotoon, joille Tuuskoto on paras mahdollinen hoitopaikka.  

Lautakunta päätti että Tuuskodon pitkäaikaishoidon paikkoja lisätään. Paikkojen lisäyksestä huolimatta Tuuskodon kodinomaisuus säilyy. Kaikille tuusulalaisille vanhuksille halutaan järjestää turvallinen, kodinomainen ja virikkeitä antava elinympäristö, joka edistää heidän kuntoutumistaan, omatoimisuuttaan ja toimintakykyään.
Tuuskodon uudet hoivapaikat saadaan palauttamalla hoivakäyttöön rakennetut huoneet takaisin potilashuoneiksi. Suurin osa pitkäaikaishoidon hoivapaikoista on 1 hengen huoneissa. 62 hoivapaikasta 56 hoivapaikkaa on 1 hengen huoneissa ja 6 hoivapaikkaa on 2 hengen huoneissa. Kymmenen lyhytaikaishoidon paikoista sijoittuu 2 hengen huoneisiin. Kahden hengen huoneisiin voidaan sijoittaa tarvittaessa pariskunta tai henkilöt, jotka toivovat yhteistä asumista toisen kanssa.
Päätökseen liittyy myös se, että sekä Tuuskodossa että terveyskeskussairaalassa osastoja profiloidaan pitkäaikaisen hoivan ja hoidon mukaan tarkoituksenmukaisiksi kokonaisuuksiksi. Tuuskotoon tulee hoivaosasto, saattohoitoon erikoistunut hoivaosasto, infektio-osasto, vaikean dementian hoivaosasto ja keskivaikean dementian hoivaosasto. Lisäksi Tuuskoto tarjoaa tehostettua palveluasumista. Terveyskeskussairaalan osastot erikoistuvat akuutin hoidon ja kuntouttavan hoidon osastoiksi.

Tuusulan kunta on teettänyt NHG:llä (National Healthcare Group) selvityksen miten etelä-Tuusulassa tulisi sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää. Lautakunta piti selvitystä hyvänä ja oikean suuntaisena. Mielestäni selvitys sisälsi monia hyviä ajatuksia siitä miten Tuusulan palvelurakennetta tulisi kehittää. Lautakunta päätti yksimielisesti, että selvityksen ehdotukset ohjaavat sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelua jatkossa Tuusulassa. Selvityksen keskeisin sisältö on, että etelä-Tuusulaan rakennetaan uusi palvelukeskus ja sosiaali- ja terveysasema. Lisäksi vanhuksille ja vammaisille tulisi saada lisää palveluasumista. Toimiakseen palvelukeskuksen ympärillä pitää olla 150 - 200 senioriasuntoa, joiden asukkaat voivat tukeutua palvelukeskuksen tarjoamiin palveluihin kuten kauppaan, apteekkiin ja postiin.
Lautakunta päätti aloittaa uuden sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen suunnittelun viimeistään vuonna 2012.

Linkit kunnan tiedotteisiin:

Tuusulan sosiaali- ja terveyspalveluiden selvityksessä esitetään uuden palvelukeskuksen ja sosiaali- ja terveysaseman rakentamista

Kodinomaisuus säilytetään vanhusten pitkäaikaishoidossa

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.4.2008

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli kokouksessaan lautakunnan talousasioita. Maaliskuun lopun tilanteen loppuvuoden ennusteessa lautakunta näyttää menevän puoli miljoonaa yli budjetin. Samaan aikaan kunnanvaltuusto miettii säästökeinoja: Tuusulan tulisi säästää noin 3 miljoonaa euroa 2009 vuoden budjetista. Näin ollen lautakunnalla on haaste löytää säästöä noin 1.5–2.0 miljoonan euron edestä. Toistaiseksi lautakunta ei ole tehnyt päätöksiä sosiaali- ja terveystoimen säästökohteista. Tiistain kokouksessa lautakunta kuitenkin totesi, että budjetissa tulee pysyä. Lautakunta lisäksi päätti että omaishoidon tukea maksetaan määrärahojen puitteissa. Lautakunta tulee tarkastelemaan kevään kokouksissa Tuusulan eri tukien kuten omaishoidon tuen kriteereitä. Tarkoitus on, että tuet kohdistuisivat mahdollisimman oikein, niin että tuella saavutetaan mahdollisimman suuri hyöty.

Kiljava – keskustelu

Keski-Uusimaa lehden yleisönosastolla ja nettikeskustelussa on käyty keskustelua Kiljavan tilanteesta. Tuusulan kunnan ei olisi koskaan tullut lähteä Kiljava hankkeeseen mukaan. Viime valtuustokaudella tätä vastustinkin. Nyt tässä tilanteessa, jossa kunnat joutuvat pyörittämään konkurssikypsää sairaalaa, niin parasta olisi päästää sairaalayhtiö konkurssiin. Kunta kärsisi tästä 1.5 miljoonan menetyksen. Mutta jos kunnat yrittävät elvyttää sairaalayhtiötä tarkoittaisi se Tuusulan kunnalta paljon suurempaa rahallista panostusta. Kiljavan sairaala yhtiö on esittänyt että Kiljavalla avattaisiin vanhusten laitoshoidon paikkoja. Tämä tarkoittaisi, että tuusulalaisia vanhuksia siirrettäisiin pitkäaikaishoitoon Kiljavalle. Tätäkö Kuusiston Merja (Sos.Dem) halusi, kun aktiivisesti Kiljavan sairaala puolusti. Mielestäni tuusulalaiset vanhukset hoidetaan Tuusulassa lähellä omaisia.

Keski-Uusimaan keskusteluissa on peräänkuulutettu minun kommentteja: "Pari viikkoa sitten K-U:n yleisönosastolla pyydettiin vastausta soster-lautakunnan puheenjohtaja Lauri Untamolta siihen, mikä ero eri laitosten (Kiljava, terveyskeskus, Tuuskoto) kuntoutuksilla on. En ole huomannut vastausta. Selvitys varmaankin auttaisi kuntoutusta tarvitsevia hahmottamaan, mihin hoitoihin he voisivat pyrkiä.” En aio tästä asiasta, enkä muistakaan asioista käydä keskustelua yleisönosastolla tai netin keskustelufoorumeissa nimettöminä esiintyvien nimimerkkien kanssa.

Kiljavan sairaala on profiloitunut vaativaan kuntoutukseen kuten aivoinfarktin jälkikuntoutus tai selkäydinvammojen kuntoutukset. Kevyemmät kuntoutukset voidaan hoitaa Tuusulan kunnan palveluilla tai muilla ostopalveluilla. Tuusula on lähettänyt kaikki niin sanotut Kiljava -kriteerit täyttävät potilaat hoitoon Kiljavalle. Joten kaikki kritiikki sitä kohtaan, että Tuusula olisi väistänyt vastuunsa, on aiheetonta.