2010-2012

Kokoomuksen valtuustoryhmä teki helmikuun valtuustossa aloitteen:

”Palveluseteli on yksi kuntien käytettävissä olevista palveluiden järjestämistavoista.
Palvelusetelin tavoitteena on lisätä kuntalaisten valinnan mahdollisuuksia, parantaa palveluiden saatavuutta, monipuolista palvelutuotantoa sekä edistää kuntien ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä.
Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että Tuusulassa ryhdytään toimenpiteisiin palveluseteleiden käyttömahdollisuuksien ja palvelumarkkinoiden kehittämiseksi.”

Tämä tärkeä asia lähtikin vauhdilla eteenpäin. Kunnanhallitus käsitteli asiaa heti kokouksessaan. Lue liitteestä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta tulee suunnittelemaan toukokuun seminaarissaan lisää palvelusetelin käyttömahdollisuuksia. Minusta on tärkeää, että heti ensi vuonna päästää pilotoimaan palveluseteliä Tuusulan kunnassa sosiaali- ja terveystoimen palveluissa.  

Kansa äänesti Tuusulanjärven Uudenmaan maakuntajärveksi

 

Valtakunnallinen maakuntajärvikilpailu on päättynyt ja jokaisella Suomen 19 maakunnalla on nyt oma nimikkojärvi. Uudellamaalla voiton vei Tuusulanjärvi, joka sai 60 prosenttia maakunnan äänistä. Toiseksi tuli Lohjanjärvi ja kolmanneksi Nuuksion Pitkäjärvi.

 

Lue lisää: http://www.uudenmaanliitto.fi/index.phtml?s=38&4904_m=8224

 

KUNTIEN VÄLINEN KILVOITTELU VARMISTAA TOIMIVAT PALVELUT

 

 

Metropolialueen kunnat, kuten Tuusula, ovat Suomen elinvoimaisimpia. Kuntien välisellä terveellä kilpailulla on positiiviset vaikutukset koko metropolialueen kehittymiseen. Kaikki Helsingin seudun kunnat ovat kasvukuntia, joissa ei missään tapauksessa saisi estää tätä kuntien välistä kilpailua epätarkoituksenmukaisilla kuntaliitoksilla. Kuntien pitää voida kilpailla asukkaista, työpaikoista ja palveluista. Kun kunnat joutuvat koko ajan toimimaan vähän paremmin ja vähän tehokkaammin kuin naapurikunta, pysyy kunnallisesti tuotetut palvelut laadukkaina ja tehokkaina. Tämä on kaikkien kuntalaisten etu.

 

Tuusula on maaseutumainen, pientalovaltainen kunta, jonka ylivoimatekijöinä ovat kauniit kulttuurimaisemat vesistöineen sekä toimivat palvelut kolmessa kuntakeskuksessa. Sijaintimme on yksi maamme parhaista hyvien yhteyksien päässä pääkaupungista. Juuri näiden arvojen vuoksi moni valitsee Tuusulan asuinpaikakseen. Ja juuri nämä arvot ovat Tuusulan kilpailutekijöitä muihin kuntiin verrattuna. Toiset haluavat asua kaupunkimaisessa ympäristössä radanvarrella tiiviisti palvelujen ääressä. Toiset haluat väljyyttä ja luontoa, toimivia päiväkoteja ja turvallista koulutietä. Tällainen valinnan mahdollisuus tulee suomalaisilla olla myös tulevan kuntauudistuksen jälkeen.

 

On hyvä, että hallituksen kuntauudistuksessa mietitään nyt taloudellisesti ja rakenteellisesti tehokkainta tapaa järjestää kuntarakenne ja kunnalliset palvelut. Suurimmat kuntatalouden ongelmat löytyvät kuitenkin pienistä kunnista metropolialueen ulkopuolelta.

 

Kokoomus haluaa parantaa terveyspalveluita uudella Tuusulan mallilla

Tuusulan vastaanotto- ja päivystystoimintaa tulee kehittää uuden Tuusulan mallin mukaiseksi. Tuusulan mallista on nyt laadittu alustava suunnitelma ja hanketta voidaan ryhtyä viemään eteenpäin seuraavaksi pilotoinnin avulla.

Uusi malli tuo helpotusta lääkärijonoihin ja vastaa väestön ikääntymisen tuomiin tulevaisuuden haasteisiin. Suunnitelma uudesta vastaanotto- ja päivystystoiminnan kehittämisestä esiteltiin kunnanhallitukselle ja sosiaali- ja terveyslautakunnalle elokuussa. Valtuusto merkitsi laaditun suunnitelman tiedokseen ma 5.9.2011. Kokoomuksen valtuustoryhmä pitää tärkeänä, että pilotointi voidaan aloittaa mahdollisimman pian ja siksi tarvittavat henkilöstölisäykset on tehtävä jo ensi vuoden budjetin laadinnan yhteydessä.

Kokoomuksen esityksestä Tuusulan mallin vaativat uudet huonejärjestelyt ja remontin suunnittelu Hyrylän terveyskeskuksen päivystyksessä on jo aloitettu. Uusia tilaratkaisuja tarvitaan siihen asti, ennen kuin uusi sosiaali- ja terveysasema valmistuu. Uuden sosiaali- ja terveysaseman suunnittelu on jo käynnistetty ja tavoitteena on saada se valmiiksi pikaisesti.

Terveyspalveluiden vastaanottotoiminnassa uusi Tuusulan malli tarkoittaa hoitaja-lääkäri – työparitoiminnan kehittämistä. Mallista on saatu hyviä kokemuksia muun muassa Sipoossa. Myös sairaanhoitajien vastaanottotoimintaa tulee Kokoomuksen valtuustoryhmän mielestä kehittää entisestään. Muutokset on tehtävä yhteistyössä henkilöstön kanssa. Tämä osaltaan vahvistaa uuden mallin toimivuutta.

Kuntalaisille uusi palvelu toisi lyhyempiä jonotusaikoja lääkärille ja tarkoituksenmukaista hoitoa yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

 
 

TURVALLISEN KEVYENLIIKENTEEN PUOLESTA

 

Toukokuun 2010 kunnanvaltuustossa tein valtuustoaloitteen turvallisemman kevyenliikenteen puolesta.

 

Erityisesti Tuusulassa, kuten koko maassa on mopojen määrä noussut. Tuusulassa oli viime vuoden lopussa lähes 2000 rekisterissä olevaa mopoa. Mopojen määrän lisääntyessä, myös mopojen onnettomuudet lisääntyvät. Valitettavan moni näistä onnettomuuksista sattuu kevyenliikenteen väylillä, jossa toisena osapuolena on jalankulkija tai pyöräilijä.

 

Tuusulassa mopojen määrän lisääntyessä on mopokuljettajien välinpitämättömyys liikennesääntöjä kohtaan myös lisääntynyt. Mopoilla ajetaan paljon kevyenliikenteen väylillä, joissa mopoilla ajo on kielletty. Esimerkiksi Hyrylässä Sollentunanpolku on kielloista huolimatta vakiintunut ”mopoilijoiden vauhtisuoraksi”. Edelleen tulee panostaa kouluissa liikennekasvatukseen.

 

Tuusulassa ei ole tehty riittävästi liikennesuunnittelutyötä turvallisen liikkumisen puolesta. Mopoilu on siirtynyt kevyenliikenteenväylille, joiden varrella on paljon asutusta, jalankulkijoita, pyöräilijöitä ja leikkiviä lapsia. Esimerkiksi Mikkolan ja Lahelan välinen moporalli Sointukujan ja Jussilanpolun välillä on lisääntynyt huomattavasti. Kevyenliikenteen väylät on suunniteltu aikojen alussa jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Nyt kapeiksi jääneitä kevyenliikenteenväyliä tulee toteuttaa huomioiden myös mopoliikenne.

 

Järvenpäässä mopot ohjattiin pois kevyenliikenteen väliltä viime vuonna. Järvenpäässä tämä koski alueita, joissa on korkeintaan neljänkympin rajoitus. Tämä muutos on varmasti rauhoittanut keskustan kevyenliikenteenväyliä.

 

Tuusulassa tulle heti selvittää voisiko keskustan kevyenliikenteen väylät rauhoittaa vain jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Mopot voivat turvallisesti ajaa keskustan kaduilla joissa on 30 tai 40 km/h rajoitus.

 

Lisäksi kunnassa tulee tehdä kokonaisvaltainen selvitys miten turvataan lisääntyvän mopoilun ja kevyenliikenteen turvallisuus yhteisillä kevyenliikenteen väylillä. Parhaaseen lopputulokseen päästään jos kevyenliikenteen ja mopojen väyliä suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa. Aloitetta tulee valmistella yhdessa nuorisovaltuuston kanssa, jotta yhdessä nuorten kanssa voitaisiin löytää ratkaisut turvalliselle mopoliikenteelle Tuusulassa.

 

Asia etenee...

Kunnanhallituksessa on 26.9.2011 mopoasia esillä. Raimo Stenvall esitti aloitteen 5.9 valtuustossa: ”Tuusulan, Jokelan ja Kellokosken keskustoissa mopot ajoradoille. Kevyen liikenteen väylät ovat käyneet lapsille ja muille kevyen liikenteen väylillä liikkuville hengenvaaralliseksi.”

Kunnanhallitus toteaa että: "Tekninen toimi tulee vielä syksyn 2011 aikana käynnistämään yhteistyössä Ely-keskuksen kanssa moporeittisuunnitelman laadinnan Tuusulan taajamien (Hyrylä, Jokela, Kellokoski) alueella. Tämä aloite ja muut vastaavat aloitteet tulevat käsitellyiksi tämän suunnitelman yhteydessä."

Rahaa palaa myös Kiljavalla

Kunnanhallituksen Kiljava päätös 23.8.2010

 

Tyrmistyneenä luin Tuusulan kunnanhallituksen päätöksen Kiljavan sairaalasta 23.8. Kunnanhallitus päätti, että Kiljavan sairaalaan pumpataan edelleen tuusulalaisten veronmaksajien rahoja. Kiljavan sairaala on ollut jo vuoden päivät konkurssikypsä. Kunnat ovat tekohengittäneet sairaalatoimintaa, mutta sairaalaa ei ole saatu kannattavaksi. Useat ulkopuoliset asiantuntijat ovat arvioineet sairaalan liiketoimintasuunnitelman kannattamattomaksi.

 

Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta on yksimielisesti ollut sitä mieltä, että Tuusula käyttää Kiljavan sairaalan kuntoutuspalveluita alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Nyt kunnanhallitus käveli tämän lautakunnan päätöksen yli päättäessään: ”…Tuusulan tulee jatkossa käyttää Kiljavan sairaalaa oman terveyskeskuksen ohella ensisijaisena kuntoutuspaikkana elleivät lääketieteelliset syyt puolla muiden erityiskuntoutusyksiköiden käyttöä ja että Tuusulan kunta esittää, että myös HUS sitoutuu käyttämään jatkossa nykyistä enemmän Kiljavan sairaalaa in-house-periaatteella ostopalvelujen hankintapaikkana.”

 

Toivon, että tämä kunnanhallituksen päätös ei johda siihen, että meidän tulee sulkea Tuusulan terveyskeskuksessa osastoja tai toimintoja. Tuusula on pystynyt tarjoamaan mm. kuntoutuspalveluita omana toimintanaan.

 

Kunnanhallitus lisäksi päätti, että: ” Tuusulan kunta sitoutuu vuoden 2010 osalta 135 000 euron ja vuosien 2011-2014 osalta vuosittain enintään 270 000 euron suuruiseen, ns. vastikkeen maksuvelvoitteeseen” Millä kunnan hallitus aikoo tämän rahoittaa? Karsimalla sosiaali- ja terveystoimen menoja?

En voi hyväksyä, että Tuusulasta menetetään työpaikkoja Kiljavan tappioiden vuoksi. En voi hyväksyä, että Tuusulasta jouduttaisiin siirtämään esim. vanhuksia tai pitkäaikaissairaita Kiljavalle, vain sen vuoksi, että tappiollista sairaala toimintaa tuettaisiin. Kiljavan hoitopäivä ei ole enää kilpailukykyinen muiden palvelun tuottajien kanssa.

 

Ihmettelen suuresti kunnanhallituksen välinpitämättömyyttä ja taloudellisten realiteettien sivuuttamista tässä päätöksestä. Onko takana taas jotain Tuusulassa niin valitettavan tuttua poliittista kähmintää? Onko jotain luvattu näin eduskuntavaalien alla? Mitä muuta tässä yritetään pelastaa kuin tappiollinen sairaalatoiminta?

Kunnanhallituksen päätös syntyi äänin 8-3. Janne Leivo (kok), Sanna Kervinen (kok) ja Tapio Tammilehto (kok) jättivät eriävän mielipiteen.

 

 

Lauri Untamo

(kok)

Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite 3.9.2012

Asukkaiden kuuleminen Lahelantien liikenneturvallisuuden parantamisessa

Lahelan asukkaat ovat tehneet aloitteen viime vuonna Lahelantien ja Ristikiven tien liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Lahelantien turvallisuudesta on tehty tämän lisäksi lukuisia yhteydenottoja Tuusulan kuntaan. Tänä syksynä koulun alkaessa asukkaille Tuusulan kunta ilmoitti, että toivottua alikulkua ei tulla tekemään.

Lahelan asukkaat ovat aiheestakin pettyneitä Tuusulan kunnan toimintaan asuinalueensa liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Asukkaat ovat ostaneet kunnalta tontin, rakentaneet kodin ja tuoneet perheensä Tuusulaan toiveena päästä asumaan turvallisessa ympäristössä. Asukkaat kokevat Tuusulan kunnan pettäneen heidät, alueelle muuttaessa heille annettiin ymmärtää, että alueelta on turvallinen yhteys kouluun.

Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että tekninen toimi ottaa vakavasti asukkaiden huolen lasten koulumatkan turvaamiseksi ja ryhtyy välittömiin toimiin liikenneturvallisuuden parantamiseksi Lahelantien ja Ristikiventien risteyksessä.

Asukkaiden aito huoli lastensa turvallisuudesta ei saa hukkua kunnan byrokratiaan, asioiden käsittelyn hitauteen tai mahdottomiin paisuneisiin projekteihin. Asukkaiden tarve on kunnan mittakaavassa pieni, mutta asukkaiden arjessa suuri. Tällaisten kuntalaisille tärkeiden asioiden hoitaminen pois päiväjärjestyksestä tulisi hoitaa nopeasti. Ei saa keskittyä miettiä ongelman miettimiseen - kuinka mahdotonta se on, vaan mietitään miten tehdään mahdottomasta mahdollinen. Turvallinen koulutie on jokaisen lapsen oikeus.