Kuntavaalit 2012

Tuusula erottuu edukseen pääkaupunkiseudun kunnista.

Metropolialueen kuntia tulee kehittää itsenäisinä. Kuntia ei saa tasapäistää harmaaksi massaksi. Meillä Tuusulassa tulee olla mahdollisuus rakentaa Tuusulasta naapurikuntia parempi paikka asua ja elää. Ihmisillä tulee olla aito mahdollisuus kilpailuttaa asuinkuntansa ja tehdä valintoja missä haluat asua ja yrittää.

Tuusulaa tullaan jatkossakin kehittämään luonnonläheisenä pientalovaltaisena kuntana, jossa on kuntalaisten palvelut naapurikuntia paremmin hoidettu. Tuusulassa kehitetään kaikkia keskustoja ja elinvoimaisia kyliä. Kuntien välinen kilvoittelu asukkaista ja yrityksistä, pakottaa kunnat tehostamaan ja laaduntamaan palveluitaan.

Tuusulassa tällä talousarviokierroksella ovat virkamiehet esittäneet erilaisia lakkautus- ja säästölistoja päätöksen tekijöille. On hyvä, että kunnan eri palvelut tuodaan päätöksen tekijöille tiedoksi hintalappuineen. Kunnantalouden tasapainottaminen vaatii

ensi vuodelle veronkorotuksen. Virkamiesten esittämistä säästölistoista valtuutetut nyt päättävät mitä mahtuu ensi vuoden talousarvioon.

Olin itse hieman pettynyt näihin säästölistoihin. Meille esitettiin säästöjä asioista, jotka virkamiehet varmasti tiesivät, että emme tule niitä karsimaan. Olisin, toivonut rohkeita esityksiä siitä miten kunnan palveluita olisi voitu uudelleen järjestellä niin, että kuntalaisen kokemat palvelut eivät olisi muuttuneet, mutta palvelujen tuotanto tapa olisi tehostunut.

Kaikkein hiljaisemmilta, niiltä jotka eivät pidä suurta ääntä tarpeistaan, ei tule karsia. Resursseja tulee keskittää ennaltaehkäiseviin palveluihin, erityisesti lapsille ja nuorille. Omaishoitajat, veteraanit, terveyskeskuksen hoidettavat, lapset tai nuoret eivät ole tällä talousarviokierrokselle säästöjen kohteita.

Meille päätöksentekijöille ei ole vieläkään esitelty kunnan eläköitymissuunnitelmaa. Jokainen eläkkeellä jäänti on mahdollisuus tarkastella toimintoja ja työtehtäviä uudestaan. Toki esimerkiksi eläkkeelle jäävän opettajan tilalle tarvitaan uusi opettaja.

Paljon olisi vielä tekemistä kunnan palveluprosesseissa. Palvelut ovat kuntalaisille, ihmisille. Kuntalaisia, asiakkaista ei saa pompottaa kunnan palveluissa tai pahimmassa tapauksessa tiputtaa kuntalaista palveluiden väliin. Kerralla oikein tekemisen kulttuuri pitäisi olla kunnan jokaisen palvelun kantava teema.

 

 

Lasten ja nuorten valtuutetun huoneentaulu 2012 - 2016

 

 

Toimin lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden puolesta siten, että

 

1. YHDENVERTAINEN KOHTELU: KETÄÄN EI KIUSATA
- Lapsia ja nuoria ei syrjitä eikä kiusata heidän kielensä, etnisen taustansa, ihonvärinsä, uskontonsa, vammaisuutensa, seksuaalisen suuntautuneisuutensa tai minkään muunkaan syyn takia.

2. LAPSET JA NUORET VOIVAT OSALLISTUA JA VAIKUTTAA

- Lapset ja nuoret saavat mielekkäitä ja todellisia vaikuttamisen paikkoja ja välineitä päivähoidossa, koulussa ja vapaa-ajan toiminnassa.
- Lasten ja nuorten vaikuttajaryhmät ovat mukana laajasti kunnan päätöksenteossa.
- Lapsille ja nuorille tiedotetaan kunnan asioista ja palveluista ymmärrettävällä tavalla.
- Lasten ja nuorten kokemuksia palveluista kartoitetaan ja hyödynnetään.
- Kunnan aikuiset arvostavat lasten ja nuorten mielipiteitä.

3. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA EDISTETÄÄN

- Neuvolan sekä oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut vastaavat säännösten vaatimuksia.
- Perheet saavat ajoissa tukea - esimerkiksi lapsiperheiden kotipalvelua.
- Kouluterveyskyselyn tuloksia hyödynnetään lasten ja nuorten hyvinvoinnin seurannassa.
- Järjestöt, vanhemmat ja kunnan palvelut tekevät hyvää yhteistyötä.

4. SUUNNITTELU YLITTÄÄ HALLINNONALOJEN RAJAT

- Kaikki hallinnonalat osallistuvat valtuustolle valmisteltavan lastensuojelulain
12 §:n mukaisen lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman valmisteluun.
- Lapset ja nuoret ovat mukana ohjelman valmistelussa.
- Kunnan päätösten vaikutukset lapsiin ennakoidaan ja arvioidaan.
- Eri hallinnonalat toimivat sujuvasti yhdessä lasten ja nuorten hyvinvoinnin hyväksi.

5. AIKUISILLA ON AIKAA LAPSILLE

- Päiväkotien ja koulujen ryhmät ovat riittävän pieniä ja aikuisilla on tarpeeksi aikaa lapsille.
- Kuntani tarjoaa lasten kokopäivähoidon lisäksi riittävästi myös osapäiväistä varhaiskasvatusta.
- Kunnassa on riittävästi koulujen kerho- ja iltapäivätoimintaa.

6. LAPSET SAAVAT HYVÄÄ RUOKAA
- Päiväkoti- ja kouluruokailuun on varattu riittävästi määrärahoja ja ruokahetkeen
riittävästi aikaa.
- Lasten ja nuorten mielipiteitä ruokailusta selvitetään ja ne otetaan huomioon
päätöksenteossa.

7. NUORTEN OHJAUS TOIMII
- Yläkouluissa, lukioissa ja ammattikouluissa on riittävästi resursseja opinto- ohjaukseen.
- Etsivää nuorisotyötä, moniammatillista yhteistyötä, nuorten työpajoja tuetaan.
- Tarjotaan palveluja, joilla varmistetaan jokaisen nuoren pääsy peruskoulun jälkeiseen koulutukseen.

8. MONIPUOLISIA JA EDULLISIA HARRASTUKSIA ON TARJOLLA
- Jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus ainakin yhteen mielekkääseen harrastukseen.
- Kuntani nuorisotyölle sekä nuoriso- ja liikuntajärjestöille on riittävät resurssit.
- Järjestöjen, nuorisotyön ja koulun välistä yhteistyötä lisätään.
- Kunnassa on toimivat lähiliikunta- ja leikkipaikat, koulujen pihat sekä puistot.
- Lasten ja nuorten liikunta on kunnan liikuntatoimen painopisteenä.
- Kirjasto on lapsia ja nuoria lähellä.

9. AIKUISTEN ASENNE ON KOHDALLAAN
- Lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä ja päättäjiä koulutetaan,
niin että heidän kykynsä lasten ja nuorten kohtaamiseen paranevat.
- Ystävällinen ja arvostava kohtelu on lasten ja nuorten oikeus.

10. PALVELUT OVAT LÄHELLÄ JA LIIKENNE TOIMII
- Palvelut ovat lähellä niin, että lapset ja nuoret voivat itse liikkua turvallisesti kouluun ja harrastuksiin.
- Kevyen liikenteen väylien rakentamiseen investoidaan.
- Kunnassa on riittävästi edullista joukkoliikennettä lasten ja nuorten tarpeisiin.
- Kaavoituksessa ja yhdyskuntasuunnittelussa otetaan huomioon
lasten ja nuorten tarpeet.

11. LASTEN SUOJELU ON LAADUKASTA
- Lastensuojelu on kunnassa laadukasta ja suunnitelmallista:
osaavia sosiaalityöntekijöitä on riittävästi.
- Lastensuojelun painopiste siirretään korjaavasta ehkäisevään lastensuojeluun.
- Varmistetaan kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten perhehoidon toimintaedellytykset.

12. TYÖ JA PERHE SOVITTUU YHTEEN
- Oma kunta on esimerkillinen perheystävällinen työnantaja,
jossa mahdollistetaan monipuolisesti erilaiset joustomahdollisuudet työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi.

Kiitos kaikille äänestäneille ja tukijoille.
Äänipotti kasvoi lähes 50 ääntä 213 ääneen.

Kokoomus on edelleen Tuusulan suurin puolue ja suurin valtuustoryhmä. Kiitos luottamuksesta.

http://www.facebook.com/LauriValtuustoon

Ollaan aktiivisesti yhteydessä vaalien jälkeenkin!