Juttuja harrastuksista

Tuusulan Taiteiden yö

Tuusulan Taiteiden yö pidettiin 08.08.08. Illan teema oli 15. YÖ. Taiteiden yötä on järjestetty Tuusulassa jo viisitoista kertaa.
Aikaisempina vuosina Taiteiden Yön kävijät ovat saaneet nauttia lämpimistä ja aurinkoisista illoista. Tämä vuonna perjantaiaamu valkeni melkoisessa vesisateessa. Kaikki säätiedotukset povasivat koko päiväksi sadetta. Sadetta saatiin kuitenkin vasta klo 01.00. Tapahtuma saatiin vietyä läpi ilman sadetta. Olisiko kuitenkin sateen uhka aiheuttanut vesikauhua, koska kävijöitä oli tapahtumassa puolet vähemmän kuin yleensä. Myytyjä pääsylippuja oli alle 3000, kun yleensä myytyjä lippuja on lähes 5000. Toisaltaan syynä voi olla Olympialaiset, joiden avaus oli myös perjantaina. Tämän vuoden vähäinen kävijämäärä pakottaa myös miettimään olisiko tapahtuman aika uudistua, löytää jotain uutta? Heti ensi viikolla joudumme arvioimaan miten Tuusulan Taiteiden yö ry:n talous kestää tämän vuoden yleisökadon.

Kaiken kaikkiaan 15. taiteiden yö sujui rauhallisesti. Ohjelmasta ja järjestelyistä on tullut hyvää palautetta. Mielestäni Tuusulan Taiteiden yö pystyy edelleen tarjoamaan laadukkaan ja monipuolisen kulttuurikokemuksen.

 

Kesäkuulumisia - Vänskap leiri

Tuusulan ystävyyskuntien partiolaisten yhteinen Ystävyys - Vänskap -partioleiri pidettiin 5.-12.7 Evolla. Leirille osallistui yhteensä 450 partiolaista. Mukana olivat Tuusula ja sen pohjoismaiset ystävyyskunnat Ruotsin Sollentuna, Norjan Oppegård ja Tanskan Hvidovre.

Ensimmäinen Vänskap-leiri järjestettiin jo vuonna 1988 Ruotsissa. Siitä lähtien neljän vuoden välein Tuusulan ystävyyskuntien partiolaiset ovat tavanneet toisensa yhteisellä partioleirillä. Ainutlaatuista tässä leirissä on se, että se tehdään alusta alkaen yhdessä eri maiden partiolaisten kanssa. Jokaisella maalla on oma vastuualueensa leirin järjestelyistä. Leiriä tekemällä johtajat oppivat toistensa tavoista toimia, ja yhdessä saadaan aikaan leiri, jossa on jotain jokaisen maan partiokulttuurista. Partioliike on kansainvälinen, partiolaisia on yli 170 maassa. Erityisesti lippukuntatasolla tapahtuva kansainvälinen toiminta on tärkeää.

 

Lauri leirillä

Tuusulanjärvi kuulumisia

Vuosi 2007 oli normaalia selvästi sateisempi ja suurimmat sateet ajoittuivat tammikuulle ja syyskaudelle. Vuosi 2008 oli erittäin runsassateinen. Erityisesti alkutalvi ja loppusyksy olivat hyvin sateisia. Tuusulanjärveen juoksutettu lisävesimäärä jäi sekä vuonna 2007 että vuonna 2008 poikkeuksellisen pieneksi Päijänne-tunnelin korjaustöiden takia. Vuosina 2007 ja 2008 esiintyi useita järven säännöstelyn ylärajaa korkeampia vedenkorkeushuippuja pääasiassa voimakkaiden syyssateiden seurauksena. 

Ilmastus ja happitilanne
Kesällä 2008 pidettiin kokeilumielessä käytössä vain neljä hapetinta kahden vuokralaitteen ollessa varalla. Tarkoitus on jatkaa kokeilua neljällä laitteella myös kesällä 2009, sillä tavoitteena on lähivuosina luopua kahdesta vuokralaitteesta järven tilan vähitellen parantuessa. Talvikaudella 2007-2008 pysyvän jääpeitteen kausi jäi poikkeuksellisen lyhyeksi (27.1.-7.4.). Kun lisäksi valumavesiä tuli talvella järveen runsaasti, oli Halosenniemen syvänteen Mixox-hapetin tarpeen pitää käynnissä vain vajaan kuukauden (10.3.-7.4.). Alusveden happipitoisuus pysyi koko talven korkeana. Loppuvuodesta 2008 ei ollut hapetustarvetta, sillä pysyvä jääpeite muodostui vasta jouluaattona. Hapetuksen tavoitteena on pitkällä aikavälillä parantaa sedimentin tilaa ja vähentää fosforin vapautumista pohjasedimentistä pitämällä sedimentin läheinen vesikerros riittävän hapellisena (tavoite yli 4 mg/l). Tavoitteet on saavutettu kesinä 2007 ja 2008.

Veden laatu
Tuusulanjärven a-klorofyllipitoisuuden maksimi oli kesällä 2008 (54 μg/l) edellisvuotta selvästi pienempi. Klorofylli oli korkeahko (yli 40 μg/l) vain heinä-elokuun vaihteessa ja sinilevää esiintyi edellisvuosia vähemmän. Edeltävinä vuosina luusuassa on ollut paljon vähemmän levää, sillä tiheä karvalehti –kasvusto on sitonut ylimääräiset liukoiset ravinteet. Kesällä 2008 kasvusto kuoli savisamennuksen takia valon puutteeseen, jolloin kasveista vapautui fosforia levien käyttöön. Järven kokonaisfosforipitoisuus kohosi alkuvuodesta 2008 erittäin korkeaksi voimakkaiden syys-, talvi ja kevätsateiden seurauksena. Nousuun vaikutti erittäin sateisen vuoden 2008 voimakas hajakuormitus etenkin valuma-alueen pelloilta. Korkea fosforipitoisuus ei samean veden takia lisännyt samassa suhteessa järven levätuotantoa. Syksyllä 2008 vesisateet käänsivät fosforipitoisuuden uudelleen nousuun.

Hoitokalastus
Riittävän tehokas särkikalojen poistopyynti parantaa monivuotisten kokemusten perusteella merkittävästi Tuusulanjärven vedenlaatua. Kalabiomassan mukana poistuu järven sisäisestä kierrosta runsaasti fosforia ja myös kalakannan muutoksesta aiheutuu ravintoketjuvaikutuksia, jotka alentavat järven sisäistä fosforikuormitusta. Sisäisen kuormituksen vaikutus veden laatuun oli vedenlaatuhavaintojen perusteella pienentynyt suhteessa hajakuormitukseen v. 2008. Vähäarvoista kalaa on syysnuottauksissa poistettu kahden viime syksyn huonoista sääolosuhteista johtuen aikaisempaa selvästi vähemmän, 14 tonnia v. 2007 ja 18,7 tonnia v. 2008.

Kosteikot
Laaja-alaisen Rantamo-Seittelin kosteikkohankkeen toteutustöitä jatkettiin alkuvuoden 2008 aikana Uudenmaan ympäristökeskuksen toimiessa hankkeen rakennuttajana. Sarsalanojan perkaustyöt sekä kosteikko-osioiden välisen yhdyskanavan ja Haukkalanojan uuden siirtouoman kaivutyöt saatiin pääosin valmiiksi. Maaperän roudattomuus esti kosteikkoaltaiden maansiirtotyöt, jotka pääosin siirtyivät tehtäväksi talvella 2009.

Niitot ja ruoppaukset
Tuusulanjärven kunnostusprojektissa on järven rantanäkymiä ja kalojen kutualueita parannettu tiheitä vesikasvustoja niittämällä sekä hetteikköjä ruoppaamalla 1990-luvun lopulta lähtien. Matalissa rantakohteissa vesikasveja poistettiin elokuun 2008 viimeisellä viikolla. Vuodesta 2003 alkaen on järven eteläosassa poistettu vuosittain suuria määriä virkistyskäyttöä haittaavaa karvalehti –uposvesikasvia. Kesällä 2008 karvalehden poistotöitä ei ollut tarpeen teettää, sillä koko karvalehtikasvusto hävisi poikkeuksellisen savisameassa vedessä luontaisesti valon puutteeseen. Myöskään rantaruoppauksia ei v. 2008 tehty.

Istutukset
Järveen istutettiin 4.9.2008 ankeriaan poikasia 2 500 kpl.

Lähde: Tuusulan järven tila ja kunnostustoimet 2007-2008, Tuusulanjärven vesiensuojeluyhdistys ry
Lisätietoa: www.tuusulanjarvi.org